Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.05.13 / Atnaujinta 2021.04.20 11:04

SVARBU:

Prašymą išduoti asmens grįžimo pažymėjimą rasite čia.

Asmens grįžimo pažymėjimas – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y., su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

Atvejai, kada išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas

Asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas:

  • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo vieta

Asmens grįžimo pažymėjimus gali išduoti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse dirbantys konsuliniai pareigūnai, kuriems pavesta atlikti konsulines funkcijas.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka 

Dokumentai asmens grįžimo pažymėjimui gauti yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą arba siunčiami paštu arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu. Pateikus dokumentų kopijas, iki asmens grįžimo pažymėjimo atsiėmimo turi būti pateikti ir dokumentų originalai. Dokumentus dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Prašant išduoti asmens grįžimo pažymėjimą, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas;
  • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens amžių;
  • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentus, jeigu asmuo juos turi.

Kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kurio bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, dar reikia pateikti:

  • vaiko tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius asmens dokumentus;
  • užsienio valstybės institucijų išduotą vaiko gimimo liudijimą.

Konsulinis mokestis 

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis yra 25 eurai.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai 

Sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos ir asmens, kuriam prašoma išduoti asmens grįžimo pažymėjimą, tapatybės nustatymo.

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo.

Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

Asmens grįžimo pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

DĖMESIO:           

Gavus asmens grįžimo pažymėjimą ir ketinant grįžti į Lietuvą per Baltarusijos Respubliką (traukiniu ar automobiliu) būtina gauti Baltarusijos Respublikos tranzitinę vizą.